สัญญามาตรฐาน

สัญญามาตรฐาน 
                                                 หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

สัญญาเลขที่  ฮป………….

ทำที่ ……………………………….. 
………………………………………………….

วันที่ ………………………………………..

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง  …………………………………………….  ที่อยู่ ……….. หมู่บ้าน……….. ซอย………………………….ถนน……………………..ตำบล……………………อำเภอ………………………..  จังหวัด……………………..ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแนบท้าย 1 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า   “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ

 บริษัท แฮปปี้เฮ้าส์เซอร์วิส จำกัดโดย นายสมศักดิ์  ราร่องคำ    กรรมการผู้มีอำนาจทำการ สำนักงานเลขที่    40/133 หมู่ 8  ถนนติวานนท์  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    ปรากฏตามสำเนา เอกสารแนบท้าย 2 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะว่าจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ว่าจ้าง และ โดยที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ในด้านดังกล่าว และประสงค์จะรับจ้างดำเนินการดังกล่าว

ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ของสัญญา

          ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้างบ้านเดี่ยว … ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ว่าจ้าง หรือที่ดินที่ผู้ว่าจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของให้ทำการก่อสร้าง ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินโฉนดเลขที่…………….ระวาง ……………เลขที่ดิน ………….หน้าสำรวจ…………..ตำบล………….อำเภอ……….. จังหวัด ………………. และมีเนื้อที่ประมาณ …..ตารางวา รายละเอียดปรากฏตามสำเนา

 

หมวดที่  2   ระยะเวลาของสัญญา การเริ่มทำงาน และกำหนดแล้วเสร็จของงาน

2.1  ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา …….วัน โดยเริ่มงานก่อสร้างวันที ……………………  ครบกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ……………………….. 
2.2  หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.05  ของงวดงานที่เหลือตามสัญญา  โดยปรับเป็นรายวัน นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถลงมือทำงานได้  เนื่องจากเกิดเหตุใดๆ ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง โดยมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง หรือมีพฤติการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ  ให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว  
หากเหตุใดๆ ตามวรรคแรกเกิดจากการกระทำของผู้ว่าจ้าง เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานเกินกว่า 30 วัน หรือการก่อสร้างตามสัญญามิอาจกระทำต่อไปได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ที่ดินถูกเวนคืน ความเสียหายเกิดจากวาตภัย, อัคคีภัย, แผ่นดินไหว หรือ การให้ข้อมูล การชี้หลักเขต สภาพและที่ตั้งของที่ดิน ผิดพลาด ฯลฯ ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และผู้ว่าจ้างยินยอมชำระค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามมูลค่าของงานที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว
2.4  หากผู้รับจ้างประสบอุปสรรคในการก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างมิได้คาดคิดมาก่อน เช่น สิ่งกีดขวางที่อยู่ใต้ดิน การปิดกั้นถนนเข้าสู่บริเวณก่อสร้าง ฯลฯ  และอุปสรรคดังกล่าวทำให้ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้รับจ้างตามความเป็นจริง

หมวดที่  3   ค่าจ้างเหมาตามสัญญา

3.1  การจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างเหมา   รวมทั้งวัสดุสิ่งของสัมภาระ ค่าแรงงาน ตามใบเสนอราคา  เอกสารแนบท้าย 4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ……………………………………….. บาท (……………………………………………) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันทำสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้าง  10%  เป็นจำนวนเงิน …………………………….. บาท(…………………………………..)เพื่อเป็นการประกัน  การปฏิบัติตามสัญญา ส่วนที่ค้าง  90%  เป็นจำนวนเงิน……………………………. บาท(………………………………………..)  ผู้ว่าจ้างจะชำระตามงวดงาน โดยมี 10 งวดงานตามรายละเอียดดังนี้

งวดงาน

รายละเอียดการก่อสร้าง

เปอร์เซ็นต์ (%)

จำนวนเงิน (บาท)

1

งานทำสัญญา , วางเงินมัดจำ

10

2

งานวางผัง , งานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ

15

3

งานฐานราก,งานตอม่อ ,งานคานคอดิน,แล้วเสร็จ

10

4

งานเสา, งานพื้นชั้นล่าง,คานชั้นสองแล้วเสร็จ

10

5

งานเสา, งานพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10

6

งานอะเสเหล็กหลังคา , งานโครงเหล็กหลังคา , เริ่มดำเนินการก่ออิฐบางส่วน

10

7

งานมุงกระเบื้องหลังคายกเว้นชายคาล่าง,งานก่ออิฐทั้งหมด , ติดตั้งวงกบไม้แล้วเสร็จ

10

8

งานฉาบปูนภายในทั้งหมด ,และฉาบปูนภายนอกบางส่วน งานเดินท่อฝังระบบไฟฟ้า 50% และวางระบบประปา  50%,ติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จ

10

9

งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมด , งานติดตั้งวัสดุพื้นผิว ห้องน้ำ,ยกเว้นงานแกรนิตโต้ , งานติดตั้งฝ้าภายนอก แล้วเสร็จ,โครงฝ้าเพดาน 50%

10

10

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ , งานปูพื้นผิวแกรนิต-กระเบื้องเซรามิค , งานติดตั้งประตู- หน้าต่าง,งานประปาทั้งหมด , งานติดตั้งดวงโคม ,งานทาสีทั้งหมด , งานเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ 
                        รวม

5

100

 

การชำระเงินดังกล่าวข้างต้นผู้ว่าจ้างจะชำระเงินดังกล่าวเมื่อได้ตรวจรับงานแต่ละงวดถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างชำระเป็นเงินสด ,เช็ค , หรือโอนเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาเซียร์รังสิต ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์   ราร่องคำ บัญชีเลขที่ 418-2-56882-7  หากผู้ว่าจ้างชำระเงินเป็นเช็คหรือตั๋วเงินอื่นใด  จะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเช็คหรือตั๋วเงินนั้นๆ เรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว
   

หมวดที่  4  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

4.1  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงาน  จากรูปแบบและรายการก่อสร้างเดิม หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกอย่างภายในเวลาที่กำหนดร่วมกัน โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดราคา กำหนดเวลา กำหนดชำระเงิน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรูปแบบและรายการก่อสร้างเดิม หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หากได้กระทำลงจนเป็นเหตุให้ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารลดลงกว่ามาตรฐาน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 
4.2  ผู้ว่าจ้างมีอำนาจและสิทธิ์สั่งหยุดการก่อสร้างได้ เมื่อเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
4.3  หากผู้ว่าจ้างผิดนัดการชำระเงินงวดหนึ่งงวดใด หรือ ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างมีสิทธิ์หยุดงาน 
4.4  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ระงับหรือไม่จ่ายค่างวดการก่อสร้างเมื่อพบว่า  ผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย หรือ บกพร่องตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้รับจ้างทราบ 
4.5  ผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับงานภายใน  7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหากไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดเวลานี้ ถือว่าผู้ว่าจ้างยอมรับเอางานดังกล่าวแล้วโดยปริยาย  และให้ผู้ว่าจ้างชำระค่างวดงานนั้นให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน  นับจากได้รับมอบงานนั้นแล้ว 
4.6  ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอยู่ก่อนถึงวันส่งมอบบ้าน  ผู้ว่าจ้างสัญญาว่าจะไม่ให้บุคคลอื่นใดนอกจากผู้รับจ้าง  เข้ามาก่อสร้างเพิ่มเติม  เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
4.7 ผู้ว่าจ้างยินยอมในความเสียหายใด ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการให้ข้อมูล การชี้หลักเขต สภาพและที่ตั้งของที่ดินของฝ่ายผู้ว่าจ้างผิดพลาด 
4.8  ผู้ว่าจ้างจัดหารายการวัสดุดังนี้คือ  -ไม่มี-

หมวดที่  5  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

5.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างตามแบบร่างและ รายการวัสดุ เอกสารแนบท้าย 4 และดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้าง 
5.2  ผู้รับจ้างสามารถโอนงาน  หรือนำงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นรับจ้างช่วงได้ แต่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานนั้นเสมือนผู้รับจ้างกระทำเองทุกประการ 
5.3  ผู้รับจ้างต้องรับผิดในอุบัติภัย,ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลต่าง ๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลมาจากการก่อสร้างตามสัญญานี้ 
5.4  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง  เข้าตรวจตรา บ้าน ที่ก่อสร้าง และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้ตลอดเวลา หากผู้ว่าจ้าง  หรือ ตัวแทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเห็นว่างานที่ปฏิบัติอยู่ขณะนั้น หรือวัสดุที่นำมาใช้ไม่ได้ขนาด หรือมาตรฐานตามที่กำหนด  ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาหรือแนบท้ายสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิ์ระงับ  การปฏิบัติงานหรือยกเลิกวัสดุนั้น ๆ ได้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

หมวดที่ 6   คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ และสัมภาระ

6.1  วัสดุ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ว่างจ้างและคุณภาพดี  ตามที่ระบุในแบบแปลน  และข้อกำหนดประกอบแบบ

หมวดที่  7  การประกันผลงาน

7.1  ภายในกำหนดระยะเวลา  1 ปีนับแต่  วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน หรือที่สัญญานี้ถือได้ว่ามีการตรวจรับมอบบ้านและส่วนประกอบแล้ว  หากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้างยินดีที่จะทำการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองจนแล้วเสร็จเป็นปกติ
7.2  ภายหลังจากผู้ว่าจ้างรับมอบบ้าน  ผู้รับจ้างจะออกหนังสือรับประกันโครงสร้างบ้านมีกำหนดระยะเวลา  5  ปีและภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ่งปลูกสร้างจ้างเหมาตามสัญญานี้ได้แล้วเสร็จ  หากส่วนใดของโรงเรือนเกิดชำรุดเสียหาย  เนื่องจากความบกพร่องในการก่อสร้างตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น วาตะภัย, อัคคีภัย, อุทกภัย,  แผ่นดินไหวความเสียหายจากสัตว์แมลง  ความเสียหายจากการจลาจล โจรกรรม หรือ ความเสื่อมตามอายุวัสดุและงานก่อสร้าง

7.3  การรับประกันผลงานการก่อสร้าง หรือ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง  ตามข้อ 7 นี้ เป็นอันสิ้นสุดลงทันที  เมื่อผู้ว่าจ้างเหมา  ได้ทำการต่อเติมอาคารโดยผิดกฎหมาย หรือ ต่อเติมผิดหลักวิศวกรรม หรือ ใช้อาคารผิดปกติวิสัยในการอยู่อาศัยทั่วไป หรือ  ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือ กิจการต่าง ๆ นอกจากการใช้เป็นที่อยู่อาศัย

หมวดที่  8  การบอกเลิกสัญญา และ การเรียกค่าเสียหาย

8.1  ก่อนหรือระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานี้ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี เช่นที่จะกล่าวต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ได้ทันที  โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

8.1.1  ผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย  หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย 
8.1.2  ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างติดต่อกันเกินกว่า 30  วัน หรือละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
8.1.3 ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด
8.1.4  ผู้รับจ้างจงใจหรือเจตนาให้เกิดความเสียหายหรือล่าช้าต่อการดำเนินการก่อสร้าง
8.2 เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้ว และมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้

หมวดที่  9  เบ็ดเตล็ดทั่วไป

9.1  ทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีว่า  ความสัมพันธ์ของคู่สัญญานี้มีลักษณะเป็นการจ้างทำของเท่านั้น โดยไม่มีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายในลักษณะเป็น หุ้นส่วน ตัวแทน จ้างแรงงานกันแต่อย่างใด 
9.2  ในบริเวณสถานที่ปลูกสร้าง  ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างใช้เป็นที่เก็บกองวัสดุ เพื่อใช้ในการปลูกสร้างบ้าน ส่วนไฟฟ้า น้ำประปา  เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา สำหรับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในระหว่างการปลูกสร้างให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชำระทั้งสิ้น 
9.3  สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างได้ทำลงไปในที่ดิน ให้ถือว่ายังไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน  เฉพาะส่วนที่ผู้ว่าจ้างค้างชำระ 
9.4  ผู้ว่าจ้าง หรือ  บริวาร ไม่มีสิทธิใช้สอยหรือเข้าครอบครองในบ้านหลังดังกล่าวที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ปลูกสร้างจนกว่าจะได้ชำระราคาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างครบถ้วน

9.5  การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่ข้างต้น หรือที่อยู่อื่นตามที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หากเป็นการแจ้งทางไปรษณีย์ให้ส่งโดยไปรษณีย์ตอบรับ และให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายที่รับแจ้งทราบตั้งแต่วันที่ได้รับ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาได้ตรวจอ่านเรียบร้อยแล้ว รับว่าตรงตามเจตนาทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างยึดถือสัญญานี้ไว้ฝ่ายละ 1  ฉบับ

 

ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้ว่าจ้าง

(………………………………………………….)

 

ลงชื่อ…………………………………………………………….ผู้รับจ้าง

(บริษัท แฮปปี้เฮ้าส์เซอร์วิส จำกัด)

ลงชื่อ……………………………………………………………..พยาน

(…………………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………………………………………..พยาน

(นางลัดดาวัลย์         ราร่องคำ)

Recommended Posts